บทความ
| กลับไปหน้ารวมบทความ |


หัวเรื่อง : ศิษย์เก่าได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร มูลนิธิแพทย์ชนบท ปีพ.ศ. 2534[อ่าน3790ครั้ง]
นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
13/5/2009


นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
แพทย์เชียงใหม่ รหัส 2307009
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
อดีต ผู้อำนายการโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ
1. แพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร มูลนิธิแพทย์ชนบท ปีพ.ศ. 2534
2. ผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2540
3. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการใช้หลักพระพุทธศาสนาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2544
ประวัติการทำงาน
หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 นายแพทย์จรัส สิงห์แก้วได้ไปใช้ทุนในฐานะแพทย์ชนบทรุ่นที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร และเป็นโรงพยาบาลระดับ 10 เตียง และเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้เพียงปีเศษ หลังจากรับราชการเพียง 2 เดือน ก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันทีเพราะผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนเก่าได้ลาออกไปศึกษาต่อ สมัยนั้นสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์มีความรุนแรงมาก โรงพยาบาลหลายแห่งมีแพทย์เพียงคนเดียวซึ่งก็รวมถึงที่โรงพยาบาลดอยเต่าด้วย แต่ด้วยจิตวิญญาณการเป็นแพทย์เชียงใหม่และความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อชดใช้ทุน นายแพทย์จรัส สิงห์แก้วได้ตั้งใจทำงานด้วยความอดทนและเสียสละตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ด้วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้น่าอยู่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ห่างไกล การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนระดับหมู่บ้าน การขยายกองทุนบัตรประกันสุขภาพสำหรับประชาชน จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกสร มูลนิธิแพทย์ชนบท ประจำปีพุทธศักราช 2534 หลังจากนั้น ในปลายปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นเวลา 2 ปี ช่วงเวลาดังกล่าวได้จัดหน่วยแพทย์ไปให้บริการ ณ กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ยังไม่มีโรงพยาบาล และต่อมาภายหลังจากที่โรงพยาบาลบ้านธิได้ก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ เป็นคนแรก ในปี พ.ศ. 2536 และได้พัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน คณะสงฆ์ องค์กรเอกชน ภายในระยะเวลา 14 ปีปรากฏว่า มีผลงานปรากฏหลายด้าน อาทิเช่น ได้ริเริ่มก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลบ้านธิ โดยงบบริจาคตั้งแต่จัดซื้อที่ดิน จนแล้วเสร็จ มูลค่าร่วม 5 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลา 2 ปี การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจนผ่านการรับรองมาตรฐาน HA และ HPH ถึง 2 รอบ โรงพยาบาลบ้านธิได้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และปีที่6 (ภายหลังจากนายแพทย์จรัส ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลสารภี คณะแพทย์จึงได้งดส่งนักศึกษาแพทย์ไปฝึกปฏิบัติ) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 และในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติจนถึงขณะนี้ และได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ คือ การดูแลผู้ติดเชื้อเฮชไอวี อย่างครบวงจร มีการจัดตั้งชมรมผู้ติดเชื้อ และร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้ มีการจัดตั้งร้านค้าภายในโรงพยาบาลและนำรายได้จากค่าเช่าเป็นทุนการศึกษาของบุตร และเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วย ด้วยผลงานดังกล่าว กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มอบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นในภาคเหนือ ในปี พ.ศ 2540 และคณะสงฆ์ จังหวัดลำพูนได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์พระพุทธศานา ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544
ในปี 2550 ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จนถึงปัจจุบันนี้ และกำลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสารภีเนื่องจากสถานที่ที่โรงพยาบาลสารภีตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ดินของสำนักพระพุทธศาสนา ต้องเสียค่าเช่าตามระเบียบของมหาเถระสมาคม ในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินซึ่งในแต่ละปี โรงพยาบาลสารภีต้องจ่ายค่าเช่าที่ในราคา 652,000 บาท
ในด้านวิชาการ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้วได้รับประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์และอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในโรงงานและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลให้แก่สำนักงานควบคุมโรคเขต 10 เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทำหน้าที่อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาพยาบาลในหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติระยะ 4 เดือน หลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลชุมชน และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ของสภาการพยาบาล คณะกรรมปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติของคณะพยาบาล และในปีนี้ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกด้วย
ชีวิตครอบครัว แต่งงานกับนางอุบล สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีบุตรี 2 คน คือนางสาวชมพูนุท สิงห์แก้ว อายุ 16 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ และเด็กหญิงบุษรินทร์ สิงห์แก้ว อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------
| กลับไปหน้ารวมบทความ |
.

สมาคมศิษย์เเก่าแพทย์เชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-946291
E-mail: mdalumni@mail.med.cmu.ac.th

web admin: นพ.อำนาจ ชวาลวุฒิ dr_amnat@yahoo.com